စုေဆာင္းေငြ

အဖြဲ႔လိုက္စုေဆာင္းေငြ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အုပ္စုေခ်းေငြထုတ္ယူသူမ်ားအား ေငြစုသည့္ အေလ့အက်င့္ရွိေစရန္ ႏွင့္ ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးေသာ အခ်ိန္မ်ား (သို႔) အေရးေပၚလိုအပ္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ယင္းစုေငြမ်ားအား ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ စုရပ္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပံုေသစုေငြပမာဏကိုသာ ေကာက္ခံပါသည္။

ဆႏၵအေလ်ာက္စုေငြ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အသင္းသားမ်ားအား စုေငြမ်ား စုျခင္းအားျဖင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀ ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ စိန္ေခၚမွဳမ်ားကို ၾကံ့ၾက့ံခံႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ယင္းစုေငြမ်ား စုျခင္းကိုအားေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြမ်ားအား အသင္းသားမ်ား၏ အေကာင့္ထဲတြင္သာ ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္ျပီး အသင္းသားမ်ားလိုအပ္ပါက အတိုးႏွင့္တကြ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Scroll to Top