ေခ်းေငြ

အဖြဲ႔လိုက္ေခ်းေငြ

အဖြဲ႕၀င္(၅)ေယာက္ေခ်းေငြအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား(ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္စည္ပစၥည္း၊ စက္မႈလက္မႈအေသးစား ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးအစားအစာ) ၀ယ္ယူရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။

 • Loan size: up to MMK1,000,000
 • ခ်းေငြကာလ-၃ လမွ ၁၂လ
 • ခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအၾကိမ္ေရ-၁၄ရက္တစ္ၾကိမ္
 • အတိုးႏႈန္း-တစ္လ ၂.၃၃ရာခိုင္ႏႈန္း (တစ္ႏွစ္ ၂၈ရာခိုင္ႏႈန္း)
 • လိုအပ္ခ်က္မ်ား - မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း
Learn more

လူၾကီးမင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္အျပည့္အစံုအား ထားခဲ့ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ၃ရက္အတြင္း ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ပါမည္။

အေသးစားစီးပြားေရးေခ်းေငြ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးေခ်းေငြ ဆိုရင္ျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားကို အရင္းအႏွီးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

 • Loan size: up to MMK10 million
 • ခ်းေငြကာ-၆ လမွ ၂၄လ
 • ခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအၾကိမ္ေရ-တစ္လတစ္ၾကိမ္
 • အတိုးႏႈန္း-တစ္လ ၂.၃၃ရာခိုင္ႏႈန္း (တစ္ႏွစ္ ၂၈ရာခိုင္ႏႈန္း)
 • လိုအပ္ခ်က္မ်ား - မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း
Learn more

လူၾကီးမင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္အျပည့္အစံုအား ထားခဲ့ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ၃ရက္အတြင္း ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ပါမည္။

၀န္ထမ္းေခ်းေငြ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးေခ်းေငြ ဆိုရင္ျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားကို အရင္းအႏွီးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

 • Loan size: up to MMK1.5 million
 • ခ်းေငြကာ-၆ လမွ ၂၄လ
 • ခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအၾကိမ္ေရ-တစ္လတစ္ၾကိမ္
 • အတိုးႏႈန္း-တစ္လ ၂.၃၃ရာခိုင္ႏႈန္း (တစ္ႏွစ္ ၂၈ရာခိုင္ႏႈန္း)
 • လိုအပ္ခ်က္မ်ား - မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း
Learn more

လူၾကီးမင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္အျပည့္အစံုအား ထားခဲ့ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ၃ရက္အတြင္း ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ပါမည္။

အရစ္က်ေပးသြင္း၍ ၀ယ္ယူသည့္စနစ္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အရစ္က်ေပးသြင္း၍ ၀ယ္ယူသည့္စနစ္အား လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား ၊ လခစား၀န္ထမ္းအား တာရွည္ခံ ကုန္ပစၥည္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကဲ့သို႔ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရာတြင္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ေခ်းေငြထုတ္ယူလိုသူ မ်ားအေနျဖင့္ စရန္ေငြအနည္းငယ္သာေပးသြင္းရံုျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ယင္းပစၥည္းမ်ားအား လူၾကီးမင္းတို႔ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းျဖစ္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 • Loan size: up to MMK2.5 million
 • ခ်းေငြကာ-၆ လမွ ၂၄လ
 • ခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအၾကိမ္ေရ-တစ္လတစ္ၾကိမ္
 • အတိုးႏႈန္း-တစ္လ ၂.၃၃ရာခိုင္ႏႈန္း (တစ္ႏွစ္ ၂၈ရာခိုင္ႏႈန္း)
 • လိုအပ္ခ်က္မ်ား - မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း
Learn more

လူၾကီးမင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္အျပည့္အစံုအား ထားခဲ့ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ၃ရက္အတြင္း ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ပါမည္။