ေခ်းေငြ

အဖြဲ႔လိုက္ေခ်းေငြ

အဖြဲ႕၀င္(၅)ေယာက္ေခ်းေငြအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား(ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္စည္ပစၥည္း၊ စက္မႈလက္မႈအေသးစား ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးအစားအစာ) ၀ယ္ယူရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။

အေသးစားစီးပြားေရးေခ်းေငြ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးေခ်းေငြ ဆိုရင္ျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားကို အရင္းအႏွီးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

၀န္ထမ္းေခ်းေငြ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးေခ်းေငြ ဆိုရင္ျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားကို အရင္းအႏွီးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

အရစ္က်ေပးသြင္း၍ ၀ယ္ယူသည့္စနစ္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အရစ္က်ေပးသြင္း၍ ၀ယ္ယူသည့္စနစ္အား လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား ၊ လခစား၀န္ထမ္းအား တာရွည္ခံ ကုန္ပစၥည္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကဲ့သို႔ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရာတြင္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ေခ်းေငြထုတ္ယူလိုသူ မ်ားအေနျဖင့္ စရန္ေငြအနည္းငယ္သာေပးသြင္းရံုျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ယင္းပစၥည္းမ်ားအား လူၾကီးမင္းတို႔ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းျဖစ္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Scroll to Top