စုေဆာင္းေငြ

အဖြဲ႔လိုက္စုေဆာင္းေငြ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အုပ္စုေခ်းေငြထုတ္ယူသူမ်ားအား ေငြစုသည့္ အေလ့အက်င့္ရွိေစရန္ ႏွင့္ ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးေသာ အခ်ိန္မ်ား (သို႔) အေရးေပၚလိုအပ္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ယင္းစုေငြမ်ားအား ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ စုရပ္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပံုေသစုေငြပမာဏကိုသာ ေကာက္ခံပါသည္။

  • ပမာဏ-ေခ်းေငြပမာဏ၏၅ရာခိုင္ႏႈန္း
  • အတိုးႏႈန္း-၁၅ရာခိုင္ႏႈန္း
  • ငြစုေဆာင္းရန္ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ရပါမည္။

ဆႏၵအေလ်ာက္စုေငြ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အသင္းသားမ်ားအား စုေငြမ်ား စုျခင္းအားျဖင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀ ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ စိန္ေခၚမွဳမ်ားကို ၾကံ့ၾက့ံခံႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ယင္းစုေငြမ်ား စုျခင္းကိုအားေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြမ်ားအား အသင္းသားမ်ား၏ အေကာင့္ထဲတြင္သာ ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္ျပီး အသင္းသားမ်ားလိုအပ္ပါက အတိုးႏွင့္တကြ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

  • ပမာဏ - ဘဏ္အေကာင့္ထဲတြင္ အနည္းဆံုး ၃၀၀၀၀ လက္က်န္ရွိရမည္
  • အတိုးႏႈန္း-၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွ၁၂ရာခိုင္ႏႈန္း
Learn more

လူၾကီးမင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္အျပည့္အစံုအား ထားခဲ့ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ၃ရက္အတြင္း ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ပါမည္။