ေခ်းေငြ

အဖြဲ႔လိုက္ေခ်းေငြ

အဖြဲ႕၀င္(၅)ေယာက္ေခ်းေငြအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား(ကုန္ၾကမ္း၊ ကုန္စည္ပစၥည္း၊ စက္မႈလက္မႈအေသးစား ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးအစားအစာ) ၀ယ္ယူရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။

 • ခ်းေငြပမာဏ-ျမန္မာက်ပ္(၃)သိန္း မွ(၅)သိန္း
 • ခ်းေငြကာလ-၃ လမွ ၁၂လ
 • ခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအၾကိမ္ေရ-၁၄ရက္တစ္ၾကိမ္
 • အတိုးႏႈန္း-တစ္လ ၂.၃၃ရာခိုင္ႏႈန္း (တစ္ႏွစ္ ၂၈ရာခိုင္ႏႈန္း)
 • လိုအပ္ခ်က္မ်ား - မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း
Learn more

လူၾကီးမင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္အျပည့္အစံုအား ထားခဲ့ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ၃ရက္အတြင္း ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ပါမည္။

အေသးစားစီးပြားေရးေခ်းေငြ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးေခ်းေငြ ဆိုရင္ျဖင့္ ေက်းလက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားကို အရင္းအႏွီးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။

 • ခ်းေငြပမာဏ-ျမန္မာက်ပ္(၁၀)သိန္း မွသိန္း(၁၀၀)
 • ခ်းေငြကာ-၆ လမွ ၂၄လ
 • ခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအၾကိမ္ေရ-တစ္လတစ္ၾကိမ္
 • အတိုးႏႈန္း-တစ္လ ၂.၃၃ရာခိုင္ႏႈန္း (တစ္ႏွစ္ ၂၈ရာခိုင္ႏႈန္း)
 • လိုအပ္ခ်က္မ်ား-မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း
Learn more

လူၾကီးမင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္အျပည့္အစံုအား ထားခဲ့ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ၃ရက္အတြင္း ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ပါမည္။

၀န္ထမ္းေခ်းေငြ

၀န္ထမ္းေခ်းေငြဆိုရင္ျဖင့္ အေသးစားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္မ်ား၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏အိမ္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္း မံျခင္း(သို႔) ပရိေဘာဂအသစ္မ်ား ၀ယ္ယူရန္ လခစား၀န္ထမ္းမ်ားအား သင့္ေတာ္ပါသည္။

 • ခ်းေငြပမာဏ-ျမန္မာက်ပ္(၁)သိန္း မွ(၁၅)သိန္း
 • ခ်းေငြကာ-၆ လမွ ၂၄လ
 • ခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအၾကိမ္ေရ-တစ္လတစ္ၾကိမ္
 • အတိုးႏႈန္း-တစ္လ ၂.၃၃ရာခိုင္ႏႈန္း (တစ္ႏွစ္ ၂၈ရာခိုင္ႏႈန္း)
 • လိုအပ္ခ်က္မ်ား-မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္း
Learn more

လူၾကီးမင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္အျပည့္အစံုအား ထားခဲ့ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ၃ရက္အတြင္း ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ပါမည္။

အရစ္က်ေပးသြင္း၍ ၀ယ္ယူသည့္စနစ္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အရစ္က်ေပးသြင္း၍ ၀ယ္ယူသည့္စနစ္အား လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား ၊ လခစား၀န္ထမ္းအား တာရွည္ခံ ကုန္ပစၥည္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကဲ့သို႔ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရာတြင္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ေခ်းေငြထုတ္ယူလိုသူ မ်ားအေနျဖင့္ စရန္ေငြအနည္းငယ္သာေပးသြင္းရံုျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ယင္းပစၥည္းမ်ားအား လူၾကီးမင္းတို႔ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းျဖစ္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 • ခ်းေငြပမာဏ-ျမန္မာက်ပ္(၃)သိန္း မွ(၂၅)သိန္း
 • ခ်းေငြကာ-၆ လမွ ၂၄လ
 • ခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မႈအၾကိမ္ေရ-တစ္လတစ္ၾကိမ္
 • အတိုးႏႈန္း-တစ္လ ၂.၃၃ရာခိုင္ႏႈန္း (တစ္ႏွစ္ ၂၈ရာခိုင္ႏႈန္း)
 • အပ္ခ်က္မ်ား-မွတ္ပံုတင္၊ သန္းေခါင္စာရင္
Learn more

လူၾကီးမင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္အျပည့္အစံုအား ထားခဲ့ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ၃ရက္အတြင္း ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ပါမည္။

စုေဆာင္းေငြ

အဖြဲ႔လိုက္စုေဆာင္းေငြ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အုပ္စုေခ်းေငြထုတ္ယူသူမ်ားအား ေငြစုသည့္ အေလ့အက်င့္ရွိေစရန္ ႏွင့္ ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးေသာ အခ်ိန္မ်ား (သို႔) အေရးေပၚလိုအပ္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ယင္းစုေငြမ်ားအား ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ စုရပ္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပံုေသစုေငြပမာဏကိုသာ ေကာက္ခံပါသည္။

 • ပမာဏ-ေခ်းေငြပမာဏ၏၅ရာခိုင္ႏႈန္း
 • အတိုးႏႈန္း-၁၅ရာခိုင္ႏႈန္း
 • ငြစုေဆာင္းရန္ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ရပါမည္။

ဆႏၵအေလ်ာက္စုေငြ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အသင္းသားမ်ားအား စုေငြမ်ား စုျခင္းအားျဖင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀ ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ စိန္ေခၚမွဳမ်ားကို ၾကံ့ၾက့ံခံႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ယင္းစုေငြမ်ား စုျခင္းကိုအားေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြမ်ားအား အသင္းသားမ်ား၏ အေကာင့္ထဲတြင္သာ ထည့္သြင္းထားမည္ျဖစ္ျပီး အသင္းသားမ်ားလိုအပ္ပါက အတိုးႏွင့္တကြ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 • ပမာဏ - ဘဏ္အေကာင့္ထဲတြင္ အနည္းဆံုး ၃၀၀၀၀ လက္က်န္ရွိရမည္
 • အတိုးႏႈန္း-၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွ၁၂ရာခိုင္ႏႈန္း
Learn more

လူၾကီးမင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္အျပည့္အစံုအား ထားခဲ့ျပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ၃ရက္အတြင္း ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ပါမည္။

ကာကြယ္မႈ

လူမႈဘ၀အာမခံ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အာမခံပါတနာႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး အသင္းသားမ်ားအတြက္ အသက္ေသဆံုးမွဳ ႏွင့္ မသန္မစြမ္း ျဖစ္သြားျခင္းမ်ား အတြက္ အာမခံထားေပးထားပါသည္။

အေသးစားမီးအာမခံ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အာမခံပါတနာႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး အသင္းသားေနအိမ္မ်ား မေတာ္တဆ မီးေလာင္မွဳမ်ားအတြက္ မီးအာမခံမ်ားထားရွိရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကမ္းလွမ္းပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ေခ်းေငြအရာရွိမ်ားအား ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။