ဖူလ္တန္၏ အသင္းသားမ်ား

ေဒၚေအးေအးမြန္, ဟသၤာတျမိဳ႕

ေဒၚေအးေအးမြန္သည္ စားေသာက္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ေရာင္းျပီး ဟသၤာတျမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ပါသည္။ သူမ၏ မိဘမ်ားသည္ ေတာင္သူလယ္သမားျဖစ္ျပီး ေမြးခ်င္း၅ေယာက္ထဲမွ အၾကီးဆံုးသမီးျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၅ႏွစ္အတြင္း ဖူလ္တန္ျမန္မာမွ ေခ်းေငြမ်ားအားအသံုးျပဳျပီး သူမဆိုင္တြင္ရွိေသာအစားအေသာက္မ်ားအား ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္တိုးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ပံုမွန္ ထမင္ေရာင္းခ်ရံုမက ယခုဆိုလွ်င္ ရာသီေပၚအသီအႏွံမ်ားႏွင့္ ငါးေျခာက္မ်ားကိုပါ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ သူမသည္ အနာဂတ္တြင္ရရွိမည့္ေခ်းေငြမ်ားကိုအသံုးျပဳျပီး

Read More »

ေဒၚျမႏွင္းေအာင္ , ပုသိမ္ျမိဳ႕

ေဒၚျမႏွင္းေအာင္သည္ သူမ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးေနထိုင္လာသည့္ ပုသိမ္ျမိဳ႕မွ ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစုကုန္စံုဆိုင္ကို စီစဥ္ ၾကီးက်ပ္လာသည္မွာလည္း ၁၆ႏွစ္တိုင္ရွိျပီျဖစ္ပါသည္။ သူမခင္ပြန္းသည္ ဆိုင္ကယ္ Taxi ေမာင္းႏွင္ျပီး သမီးအၾကီးသည္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျပီး သမီးအငယ္၂ေယာက္မွာ ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သူမသည္ ဖူလ္တန္ျမန္မာ၏ သစၥာရွိအသင္းသားျဖစ္ပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ၅ၾကိမ္ေျမွာက္ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းျခင္းျဖစ္္ျပီး

Read More »

ေဒၚစုစုလွိဳင္, ဟသၤာတ

ေဒၚစုစုလွိဳင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ္လည္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ဟသၤာတျမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနထုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေမြးခ်င္း ၅ေယာက္မွ ၃ေယာက္ေျမွာက္ျဖစ္သည့္အျပင္ အ၀တ္အစားႏွင့္ အလွျပင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မွာလည္း ၁၀ႏွစ္ၾကာရွိျပီျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဖူလ္တန္ျမန္မာ စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ သူမႏွင့္ ဖူလ္တန္ျမန္မာ၏ စတင္လက္တြဲခဲ့ပါသည္။ အုပ္စုေခ်းေငြအသင္းသားျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူမ၏ ေခ်းေငြပမာဏသည္ ၂သိန္းမွ ၁၀သိန္းအထိ

Read More »

ေဒၚသင္းသင္းခိုင္, ပုသိမ္ျမိဳ႕

ေဒၚသင္းသင္းခိုင္သည္ ဖူလ္တန္ ၏ ၂၀၁၄ မွ စ ဖူလ္တန္၏ အသင္းသားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၀၃မွ စတင္၍ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ သူမအမ်ိဳးသားမွာ cycle taxi ေမာင္း၍ သူတို႔တြင္ ေက်ာင္းပို႔ရေသာ ေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ရွိပါသည္။ ဖူလ္တန္တြင္ အသင္းသားျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမ်ွ သူမွရရွိေသာေခ်းေငြပမာဏသည္လည္း မ်ားျပားလာပါသည္။ သူမသည္

Read More »

ေဒၚယမင္းေဌး, ဟသၤာတျမိဳ႕နယ္

ေဒၚယမင္းေဌးသည္ ေမာင္ႏွမသံုးေယာက္ထဲတြင္ အငယ္ဆံုးျဖစ္ျပီး မိသားစုေစ်းဆိုင္ ၁ဆိုင္ဖြင့္ထားသူျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ဖူလ္တန္ႏွင့္လက္တြဲခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ကတည္းကျဖစ္ျပီး သူမ ပထမဆံုးအၾကိမ္ေခ်းေငြ က်ပ္၂၀၀၀၀၀ အား မိသားစုအိမ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ထုတ္ေခ်းခဲ့ပါသည္။ ေခ်းေငြေခ်းေပးသည့္အၾကိမ္တိုင္းတြင္ သူမသည္ ေခ်းေငြပမာဏအမ်ားဆံုးရရွိခဲ့ျပီး ယင္းေခ်းေငြျဖင့္ သူမ၏ ဆိုင္အား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာင္တြင္ သူမသည္ မိသားစုေျမေပၚတြင္

Read More »
Scroll to Top