ေရၾကီးမွဳမ်ားဟာဆိုရင္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိပါသည္။ ဖူလ္တန္ျမန္မာသည္ မိမိ၏ အတိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အဖြဲ႕အစည္းအား ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ အျမဲအဆင္သင့္ရွိပါသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္း ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးအေထာက္အပံ့မ်ားကို အသင္းသား ၂၃၀၀ အား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။