ဧျပီလ ၂၀၁၉ တြင္ မႏၱေလးတိုင္း မိတၳီလာျမိဳ႕နယ္ ရန္မ်ိဳးေအာင္ရပ္ကြက္တြင္ မီးေလာင္မွဳျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္တြင္ ကံမေကာင္း စြာျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ အသင္းသားတခ်ိဳ႕လည္း ထိုမီးေဘးကို ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ထိုေနရာမ်ားသို႕ဖူလ္တန္ျမန္မာအဖြဲ႕မွ သြားေရာက္ျပီး ၎မိသားစုမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိတ္မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။