ဇူလွိဳင္ ၂၀၁၉ေန႔တြင္ ဖူလ္တန္ျမန္မာမွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္ ေပါင္းကူးရြာသို႔ သြားေရာက္၍ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ၉၀၀ အား ဗလာစာအုပ္မ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္ကို ဌာနခြဲ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ရံုးခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း သြားေရာက္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ကူညီခဲ့ပါသည္။